Skip to main content


Code of Conduct

I Keflico vil vi fremme træ fra ansvarlig og bæredygtig skovdrift. Derfor støtter, anerkender og forpligtiger vi os til principperne indenfor UN Global Compact, FN's Verdensmål samt Dansk Træforenings Code of Conduct.

Code of Conduct (Dansk) Code of Conduct (Engelsk)

</br>Code of Conduct.

Keflicos Code of Conduct

Keflico støtter UN Global Compact´s 10 grundlæggende principper. Dette betyder at vi:


Princip 1: støtter og respekterer beskyttelsen af international proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde

Princip 2: sikrer at vi ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Princip 3: opretholder friheden til organisering og anerkende arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger;

Princip 4: støtter udryddelse af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5: støtter afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6: eliminerer diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

Princip 7: støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og

Princip 8: tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: tilskynder udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier

Princip 10: modarbejder alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

 

Keflico anerkender, støtter og arbejder målrettet med FN Verdensmål:

8.8) Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

9.4) Mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.

12.2) Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

12.6) Virksomheder som benytter bæredygtig praksis og integrere bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

12.8)  Relevant information og viden om bæredygtig udvikling i livsstil i harmoni med naturen.

15.1) Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand.

15.2) Fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovtilplantning globalt set.

15.5) Begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

17.16) Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå Verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Keflico anerkender og forpligter sig ydermere til Dansk træforenings Code of Conduct. 

Dette betyder at: 

  1. Keflico skal overholde al relevant lovgivning på dansk, EU- og internationalt niveau. 
  2. Keflico skal drive fair og ansvarlig virksomhed og udvise hæderlighed og omhu i den daglige virksomhedsførelse. 
  3. Keflico må ikke forvanske fakta eller vildlede kunder eller leverandører. Det gælder i ethvert forhold vedrørende en vare eller ydelse, herunder fx træets art, oprindelse, produktionsforhold, kvalitet, dimension, fugtindhold og enhver anden egenskab. Mærkning af varer skal være i overensstemmelse med relevante standarder, fx CE-mærkning, ISO- og DS-standarder og certificeringsordninger som FSC og PEFC. 
  4. Keflico accepterer ikke hugst, videreforarbejdning og salg af illegalt træ og er forpligtet til at arbejde for en eliminering af problemet gennem samarbejde med producenter, leverandører og andre interessenter. 
  5. Keflico skal være sporbarhedscertificerede eller på anden vis sikre en ubrudt chain of custody, bakke op om certificeringsprocessen og bidrage til at fremme salget af bæredygtigt træ. Dansk Træforenings medlemmer benytter sig af de anerkendte certificeringsordninger PEFC og FSC, som dokumentation for bæredygtigt træ. Visse betydningsfulde oprindelseslande tilbyder imidlertid kun stærkt begrænsede mængder certificeret træ, og Dansk Træforenings medlemmer forpligter sig derfor til at dokumentere bæredygtighed med alternativ dokumentation. 
  6. Keflico skal sikre sig, at leverandører som minimum overholder basale arbejdstagerrettigheder som beskrevet i ILO’s konventioner. 
  7. Dansk Træforenings medlemmer skal sikre, at alle ansatte i både ind- og udland er informeret om og arbejder i overensstemmelse med Dansk Træforenings Code of Conduct.
  8. Keflico skal sørge for, at Code of Conduct samt klageprocedurer er synlige og tilgængelige for kunder, leverandører og andre interessenter, fx på virksomhedens hjemmeside. 

For eventuelle klager kan Keflico kontaktes her, hvorefter vi vil kontakte dig hurtigst muligt for nærmere dialog.