Træet & Skoven

Verdens skove dækker i dag cirka 1/3 af landjorden, men rummer cirka 80 pct. af den sam­lede landbaserede biomasse og biodiversitet. Skovene er derfor en fuldkommen vital del af vores grønne planet. Skovens betydning for kloden og mennesket kan dermed heller ikke undervur­deres.

Viden om træet er naturligvis essentiel i en træhandelsvirksomhed som Keflico, men en forståelse af skovens dynamik­ker og dens værdi for dyr, mennesker og samfund er lige så vigtig i forhold til vores ønske om at være en af de dri­vende kræfter indenfor bæredygtighed i branchen, og den bæredygtige udvik­ling indenfor vores beskæftigelsesom­råder.

I Keflico bruger vi derfor betydelige ressourcer på både at videreuddan­ne vores medarbejdere, men også at involvere os i projekter med vores le­verandører, kunder og øvrige samar­bejdspartnere omkring udvikling af nye bæredygtige produkter, løsninger og markeder. I den forbindelse er træet og skoven i relation til klimaet vigtige fokusområder for os.

 

Træet

Takket være fotosyntesen har træ som udgangspunkt nogle helt indlysende klimamæssige fordele i produktionsfasen, men også som produkt og byggemateriale i hele sin livscyklus.

Træ bidrager med kulstofbinding og dermed positivt til CO2 regnskabet i gennemsnit med 1 ton CO2 pr. m3 træ. Træer, træ og træprodukter er derfor vigtige i bekæmpelsen af klimaforandringerne.

Træets kulstofbinding gælder så længe træet er træ, dvs. i levende live eller i anvendelse. Det har altså helt indlysende gevinster at bruge træ og bevare træet i anvendelsesform.

Læs mere om hvorfor træ er et genialt byggemateriale her

 

Skoven

Skov består som træerne også altovervejende af kulstof i forskellige former, bundet i hele den levende biomasse, igen som følge af fotosyntesen. Skoven binder kulstof ved vækst. Dette forhold er dog kun en absolut sandhed, hvis skovens vækst og drift er bæredygtig. Det er den blandt andet ikke hvis der skoves mere træ end skoven selv kan nå at reproducere eller hvis der ikke tages højde for skovens samlede biodiversitet, dyre- og planteliv.

I Keflico ønske vi at fremme den legale og bæredygtige skovdrift. Derfor arbejder vi meget aktivt på fremme bæredygtighedscertificerede træ samt løbende udvikle vores Due Diligence System.

Læs mere om nogle af skovproblematikkerne i verdens skove og hvordan vi arbejder med at fremme den bæredygtige skovdrift her

 

Legalitet i værdikæden

Legalitet i værdikæden er noget af det grundlæggende for, at vi kan sikre, at der også findes sunde og holdbare skove i fremtiden. I Keflico er dette et fundamentalt område, og et område som vi løbende bruger betydelige ressourcer på. Vi har siden 2013, hvor den Europæiske Tømmerforordning (EUTR) trådte i kraft, haft og videreudviklet et grundigt og systematisk arbejde med vores interne Due Diligence System (DDS). Det har vi med henblik på at sikre os imod illegalt tømmer i værdikæden, som er en stor problematik på verdensplan.

Vi arbejder løbende på at udvikle vores system for sporbarhed yderligere, og derfor anvender vi i stigende grad verificering af værdikæden ved hjælp af uafhængige tredjepartsaktører. Systemerne FSC® og PEFC™ har allerede dette indbygget i deres Chain-of-Custody (CoC), og i takt med at andelen af disse øges er dette også en yderligere sikring af legaliteten i værdikæden. Vi er i den forbindelse sporbarhedscertificeret af NEPCon til at håndtere FSC® og PEFC™ certificerede produkter.

Læs mere om hvordan vi arbejder med at fremme bæredygtighedscertificerede produkter her

EUTR & Due Diligence

I Keflico skal alt det træ vi forhandler være lovligt og leve op til den Europæiske Tømmerforordning. Derfor har vi siden 2013 videreudviklet et grundigt og systematisk arbejde med vores Due Diligence System (DDS). Et arbejde, vi valgte at gå skridtet videre med i 2019, ved at inddrage en uaf­hængig tredjepart, Orbicon / Soil Associa­tion, til at kvalitetssikre og auditere vores system. Vores ambition er at have marke­dets højeste standard på området, således vi bedst muligt sikrer, at vores produkter altid har en lovlig og sporbar oprindelse.

Du kan læse mere om vores Due Diligence arbejde her

 

 

 

Tredjeparts verificering

Udover en omfattende kontrol af doku­menter, og løbende leverandørbesøg, ve­rificerer vi også en stor del af vores leve­randørkæde ved hjælp af en uafhængig tredjepart, som har kendskab til de lokale forhold i de lande, hvorfra mange af vo­res varer kommer. Dette sker gennem certificeringssystemerne FSC® og PEFC™, som allerede har en tredjeparts verifice­ring af sporbarhed indbygget i deres Chain of Custody (CoC). Begge er internationalt anerkendte mærkninger for ansvarligt skovbrug, som bakkes op af både NGO’er, Miljøministeriet og brancheorganisationer indenfor industrien. Desuden imødekom­mer mærkningerne kravene for offentligt indkøb, og de største ordninger inden­for bæredygtigt byggeri (f.eks. DGNB og BREEAM).

I Keflico blev vi tilbage i 2007 CoC certificeret til at kunne håndtere FSC® og PEFC™ cer­tificeret træ og træbaserede pladeproduk­ter. Det betyder, at vi dermed altid har den nødvendige dokumentation, som ordnin­gerne kræver, og en indgående viden om bæredygtigt træ. Vi tror på, at certificeret skovdrift, og heraf certificerede træbase­rede produkter, er en helt central del af, at vi kan sikre et fundament for sunde og holdbare skove i fremtiden, og samtidig forbedre forholdende i og omkring verdens skove. Derfor har vi aktivt valgt at fremme certificeret træ via vores medlemskab af blandt andet FSC® Danmark.

Du kan læse mere om tredjeparts verificering her